İslam Akaidi

İslam Akaidi

Akâid esasları zamana, mekâ­na, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez. Bütün Peygamberlerin ortak mesajı olan bu îtikâdî esaslar, hem cihanşümûl, hem de çağlar üstüdür.

Akâid, “İslâm dininin temel kâideleri, iman edilmesi zaruri hükümleri” mânâsına gelir. İman ise “Allah’tan alıp din adına tebliğ et­tiği kesinlik kazanan hususlarda peygam­berleri tasdik etmek ve onlara inanmak”tır. Bu inanca sahip bulunan kimseye mü’min, inancının icaplarını tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de müslim denir.

İlâhî dinlerin akîde esasları, ilk peygamber Hz. Âdem’den son pey­gamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar deği­şikliğe uğramamıştır. Değişen sadece şeriatlardır, amelî hükümlerdir.

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Muhammed’e (.s.a.v.) gönderilen vahyin ön­ceki Peygamberlere gelen vahiylere benzediği, ona indirilen kitabın önceki kitapları tasdik et­tiği, İslâm akâidinin esâsını teşkil eden ulûhiyyet, nübüvvet ve âhiretin önceki dinlerde de olduğu ifade edilir.[1] Vahiy ve nübüvvetin bulundu­ğu yerde meleklerin ve kitapların da bu­lunacağı şüphesizdir.[2]

Ancak zaman içinde sapma­lar olmuş, insanların müdahalesiyle ilâhî dinlerin akîdelerinde ba­zı tahrifler meydana gelmiştir. Cenâb-ı Hak da zaman zaman Peygamberler göndermek sûretiyle akâidde meydana gelen sapmaları ve unutulan esasları tekrar hatırlatmıştır. En son, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’yı (s.a.v.) İslâm ile gönderip doğru inancı en mükemmel şekliyle yerleştirmiş ve bu dini kendi muhafazası altına almıştır. Cenâb-ı Hak şu vaadde bulunur:

“Hiç şüphe yok ki o zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik ve onu koruyacak olan da elbette yine biziz.” (Hicr, 9)

İMAN ESASLARI

İnanç esasları, beşerî görüşlere ve şahsî anlayışlara değil; vahye dayanır. İslâm akâidini oluşturan esaslar Kur’ân-ı Kerim’de ve hadislerde hiçbir yoru­ma mahal bırakmayacak şekilde açıkça îzâh edilmiştir. Kur’ân’da Al­lah’a, Peygamberlerine, kitaplara, me­leklere, âhirete, kaza ve kadere iman konusuna temas eden ve yer yer ayrın­tılı bilgiler veren birçok âyet vardır. Hadis kitaplarının birçok bölümünde de iman esasları ile ilgili bilgiler mevcuttur. Rasûlullah (s.a.v) bir hadisinde iman esaslarını şöyle saymıştır:

“İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayrı ve şerriyle birlikte kadere îmân etmektir.” (Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 1, 5; Tirmizî, Îmân, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Ahmed, I, 97)

PEYGAMBERLERİN ORTAK MESAJI

Akâid esasları zamana, mekâ­na, fert ve toplumlara göre değişiklik göstermez. Bütün Peygamberlerin ortak mesajı olan bu îtikâdî esaslar, hem cihanşümûl, hem de çağlar üstüdür. İlk insandan kıyamete kadar tüm nesiller için her zaman ve her coğrafyada geçerlidir. Bu esaslar aynı zamanda bir bütün olup bölünme kabul etmez, yani akîde esaslarının bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak söz konusu değildir. (Bakara, 85)

[1] Bakara, 97; Nisâ, 163; Nahl, 36; Fâtır, 24.

[2] Nahl, 2; Al-i İmrân, 3-4; İsrâ, 55; Hadîd, 25.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Ebedi Yol Haritası İslam, Erkam Yayınları

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/islam-akaidi.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe