Yegâne Sığınak: Namaz

Yegâne Sığınak: Namaz

İbâdetlerin en müstesnâsı olan namaz, Allâh’a ilticânın da en müstesnâsıdır. Bu itibarla herhangi bir güçlük, sıkıntı, musîbet, felâket, çile veya azap ve gazap tecellîleriyle karşılaşıldığında hemen namaza sarılmalıdır. Bu, Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in hayatlarında sıkça tatbik eylediği bir sünnet-i seniyyesidir.

Huzeyfe -radıyallâhü anh- buyurur:

“Hazret-i Peygamber zor bir işle karşılaşınca derhal kendisini namaza verirdi.” (Ahmed, Ebû Dâvûd)

Ebû Derdâ -radıyallâhü anh- buyurur:

“Fırtına çıktığında Hazret-i Peygamber derhal mescide girer, fırtına kesilinceye kadar dışarı çıkmazdı. Aynı şekilde ay veya güneş tutulunca da Rasûlullâh hemen namaza başlardı.”

Burada ay ve güneş tutulmalarını doğru değerlendirmek lâzımdır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in oğlu Hazret-i İbrâhim vefât ettiği gün güneş tutulmasının gerçekleştiği bir gündü. Ashâbın bazıları:

“–Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-’in oğlu Hazret-i İbrâhim vefât ettiği için güneş tutuldu.” dediler.

Hazret-i Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, ashâbın bu tesbîtlerini tasvîb etmeyerek:

“Güneş de, ay da, bir kimsenin ölümü veya doğumu ile tutulmaz!” (Müslim, Küsûf, 29) buyurdular.

Diğer taraftan Ebûbekir -radıyallâhü anh-’ın kızı Hazret-i Esmâ, bir güneş tutulmasında Hazret-i Âişe’ye:

“Bu bir azâb ya da kıyâmet alâmeti midir?” diye sordu.

Hazret-i Âişe:

“–Evet.” cevabını verdi.

Amr bin Âs -radıyallâhü anh- da şöyle bir rivâyette bulunur:

“Güneş tutulmuştu. Allâh’ın Nebîsi -sallâllâhü aleyhi ve sellem- ayağa kalkıp kıyâma durdu. O kadar uzun durdu ki, neredeyse rukû etmeyecek sandık. Sonra rukûa varıp o kadar uzun durdu ki, bir daha başını kaldırmayacak sandık. Sonra secdeye varıp o derece uzattı ki, bir daha secdeden başını kaldırmayacak sandık. Sonra secdeden başını kaldırıp o kadar uzun durdu ki, bir daha secde yapmayacak sandık. Sonra secde yaptı, o kadar uzun durdu ki, (yine) bir daha başını kaldırmayacak sandık. Derken başını kaldırdı. Sonra diğer rek’atta da aynı şekilde yaptı. Secdede ağlıyordu.

Sonra şöyle (ilticâ) buyurdu:

«–Ey Rabbim! Ben aralarında olduğum müddetçe azâblandırmayacağını bana va’detmedin mi? Onlar istiğfâra devâm ettikçe azâb etmeyeceğini va’detmedin mi?..»

Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, namazdan fâriğ olunca, güneş tekrar açılmış ve her tarafa ışıklarını dağıtmaya başlamıştı.” (Nesâî, Ebû Dâvûd)

Bu nebevî beyânlar gösteriyor ki güneş tutulması, sıradan bir tabîat hâdisesi değildir. Bu hâdise, ilâhî azamet ve dehşeti hatırlatmaktadır. Aynı zamanda bir îkâz-ı ilâhî ve kıyâmet alâmetidir. Zîrâ havanın gündüz vakti bir anda kararması, ayın da güneşin de ilâhî emir ve kudret çerçevesinde âlemlerin Rabbi olan Allâh’a nasıl boyun eğdiğini göstermekte ve kıyâmette gerçekleşecek ahvâle bir nebze ayna tutmaktadır. Tâ ki insanlar, bundan ibret alsın ve dâimâ müteyakkız (uyanık) olsunlar; fânî dünyâya aldanmayıp her şeyin gelip geçici olduğunu bilsinler ve ebedî âleme hazırlıklarını tedârik üzre olsunlar. Zîrâ tutulan güneş, bir daha açılmayabilir.

Cenâb-ı Hakk’ın bu tür îkâz tecellîlerini başka sahâlarda da görmek mümkündür. Meselâ fay hatları da bu kabîldendir. Allâh Teâlâ kitleleri, fay hattını harekete geçirmeden de alabilir. Ancak daha evvel bu fay hatlarını takdîr edip onları devamlı olarak kullarının gözleri önünde bulundurmakla mutlak gerçekleşecek olan hakîkati her ân îkâz ile insanoğlunun âhıret yurduna hazırlıkta gaflete düşmeyip intibâh hâlinde olması için bir nevî lutufta bulunuyor. Elbette bu îkâz-ı ilâhîler bunlardan ibaret değildir. Sel, fırtına, tedâvîsi mümkün olmayan hastalıklar v.s. hep bu kabîldendir. Şâirin dediği gibi:

Ecel gelmiş cihâne

Baş ağrısı bahâne!..

Ancak tekrar ifâde etmelidir ki, bu bahâne ve sebepler olmasaydı, insanoğlu hiçbir îkâz ve uyandırma olmadan ansızın ve gâfilâne bir şekilde ölümün pençesine düşer ve helâke dûçâr olurdu. Bu itibarla merhamet sahibi olan Allâh Teâlâ, kullarını mutlak gelecek olan hakîkatlere yönlendirmek ve ba’de harâbi’l-Basra (iş işten geçtikten sonra) olmadan müteyakkız kılmak sadedinde nice muhtelif tecellîleri bir murâd-ı ilâhî olarak tahakkuk ettirmektedir. Hazret-i Nadr anlatıyor:

Bir gündüz vakti dehşetli bir karanlık çökmüştü. Koşarak Hazret-i Enes’in yanına gittim ve kendisine sordum:

“Rasûlullâh zamanında da böyle bir hâdise oldu mu?”

Dedi ki:

“Allâh korusun! Rasûlullâh zamanında rüzgâr biraz hızlı esseydi, kıyâmet kopacak diye mescidlere koşardık.”

Zîrâ namaz, dünyâda birçok musîbet ve felâketlere karşı, âhırette de cehennem ateşine karşı bir kalkandır. Allâh Teâlâ buyurur:

“Ey îmân edenler! Sabır ve namazla yardım isteyin!..” (el-Bakara, 153)

Kaynak: İslam İman İbadet, Osman Nuri Topbaş

 NAMAZ ÇOK MÜHİMDİR

BEŞ VAKİT NAMAZIN 5 HİKMETİ

BEŞ VAKİT NAMAZIN 5 HİKMETİ

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/yegane-siginak-namaz.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe