İlahi Kitaplar

İlahi Kitaplar

Suhuf nedir, hangi peygamberlere kaç suhuf gönderilmiştir? İlahi kitaplar (dört ilahi kitap) nelerdir, hangi peygamberlere gönderilmiştir?

İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrılırlar.

SUHUF NEDİR, HANGİ PEYGAMBERLERE GÖNDERİLMİŞTİR?

Sahife kelimesinin çoğulu olan Suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen birkaç sayfadan oluşmuş küçük kitap ve risâlelere denilir. Kurân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim ve Mûsâ’ya (a.s.) indirilen sayfalardan bahseden iki âyet vardır. (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14- 19)

Suhuf Gönderilen Peygamberler

Bunun dışında Kur’an’da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Ebû Zer’den (r.a.) rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfaların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa, Hz. Şît’e (a.s.) 50 sayfa, Hz. İdrîs’e (a.s.) 30 sayfa, Hz. İbrâhim’e (a.s.) 10 sayfa… (bk. Süyûtî, ed-Dürrü’l- mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu’l-meânî, XV, 141-142) Bugün bu sayfalardan elimizde hiçbir şey yoktur.

İLAHİ KİTAPLAR VE GÖNDERİLEN PEYGAMBERLER

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ve evrensel mesajlar içeren ilâhî kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran olmak üzere dört tanedir.

1. TEVRAT

Tevrat Nedir, Hangi Peygambere İndirilmiştir?

Tevrat İbrânîce bir kelime olup “kanun, şeriat ve öğreti” anlamlarına gelir. Hz. Mûsâ’ya (a.s.) indirilmiştir. Tevrat’a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski Ahit) denilir. Tevrat’ın aslının Allah kelâmı ve peygamberine indirdiği kutsal bir kitabı olduğuna inanmak her Müslümana farz olup, bunu inkâr etmek kişiyi küfre düşürür. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’de Tevrat’ın Allah’ın kutsal kitaplarından biri olduğu açıklanmıştır: “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik…” (el-Mâide 5/44).

Tevrat Hz. Mûsâ (a.s.) aracılığıyla İsrâiloğulları’na gönderilmiştir. Ancak onlar tarihte yaşadıkları sürgün ve esirlik dönemlerinde Tevrat’ın Allah’tan gelen şeklini koruyamamışlardır. Tevrat’ın asıl nüshası kaybolunca, Yahudi din

bilginleri tarafından kaleme alınan Tevrat nüshaları ortaya çıkmıştır. Bugün elde mevcut olan Tevrat tahrif edilmiş, bütünüyle ilâhî kitap olma özelliğini yitirmiştir.

2. ZEBUR

Zebur Nedir, Hangi Peygambere İndirilmiştir?

Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebur, Hz. Dâvûd’a (a.s.) indirilmiş olan ilâhî kitabın adıdır. Bu konuda Kuran’da şöyle buyurulur: “…Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebur’u verdik.” (el-İsrâ 17/55)

Zebur, ilâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiştir. Bugün elde mevcut olan Zebur nüshaları, lirik  söyleyiş  ve  ilâhîlerden,  Allah’a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakım nasihatlardan meydana gelmiştir. Mezmûrlar adıyla Eski Ahid’de yer almaktadır.

3. İNCİL

İncil Nedir, Hangi Peygambere İndirilmiştir?

İncil kelime olarak “müjde, tâlim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. Îsâ (a.s.) aracılığıyla İsrâiloğulları’na indirilmiştir: “Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu Îsâ’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.” (el-Mâide  5/46)

İncil’e, Allah’tan Hz. Îsâ’ya (a.s.) indirildiği şekliyle inanmak imanın gereklerindendir. Fakat bugün İncil’in orijinal metni de diğer bozulmuş kitaplar gibi elde yoktur. Bozulmuş ve insanlar tarafından müdahaleye mâruz kalmış şekli vardır. İncil’e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir.

Bir Müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber verilmesi durumunda; eğer bu husus, Kuran ve sahih hadislerdeki bilgilere uygunsa kabul edilir. Âyet ve hadislere aykırı ise reddedilir. Âyet ve hadislerde hiç bahsedilmiyor ve İslâm’ın temel prensiplerine de zıt düşmüyorsa Hz. Peygamber’in şu tavsiyesi doğrultusunda hareket edilir: “Ehl-i kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de (yalanlamayın). Biz Allah’a, bize indirilene, İbrâhim’e… indirilene inandık deyin” (Buhârî, “Tefsîr”, sûre: 2/11; “İ‘tisâm”, 25).

4. KURAN-I KERİM

Kuran-ı Kerim Nedir, Hangi Peygambere İndirilmiştir?

Allah tarafından gönderilen ilâhî kitapların sonuncusu olan Kurân-ı Kerîm, son peygamber Hz. Muhammed‘e (s.a.v.) indirilmiştir. Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kuran terim olarak şöyle tarif edilir:

“Hz. Peygambere indirilen, mushaflarda yazılı, Peygamberimizden bize kadar tevâtür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanlığın benzerini getirmekten âciz kaldığı ilâhî kelâmdır.” Bu tarifte bazı hususlar göze çarpmaktadır: “Peygambere indirilen” derken Hz. Muhammed (s.a.v.) kastedilmektedir.

“Tevâtür yoluyla nakledilmiş olan” derken, her devirde yalan üzerine birleşmelerini aklın imkânsız gördüğü bir topluluk tarafından nakledildiği ve nesilden nesile böyle geçtiği için onun, Allah’a ait oluşunun kesinliği ifade edilmektedir. “Okunmasıyla ibadet edilen” derken de, okumanın ibadet olduğuna, namaz ibadetinde vahyedilen metnin okunması gerektiğine ve Kur’an tercümelerinin namazda okunmasının câiz ve geçerli olmadığına işaret edilmektedir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

 

 

KAYNAK :
https://www.islamveihsan.com/ilahi-kitaplar.html

İçeriği Oyla
E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Giriş Yap

VEYA
close

Subscribe