Şükür Nedir, Nasıl Şükredilir?

Şükür Nedir, Nasıl Şükredilir?

Şükür ne demektir? Allah’a nasıl şükredilir? Nimete karşı şükür…

Şükür, verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalp ile gösterilen saygı ve minnettârlıktır.

Nîmetin hakkı, onun üzerinde tefekkür etmek, onu yaratanın varlığına istidlâl etmek, O’nun kudret ve ihsânını düşünerek şükretmektir. Ömer bin Abdülaziz -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurur:

“Allâh’ı zikrederek sohbet etmek çok güzeldir. Allâh’ın nîmetleri üzerinde tefekkür ise, ibadetlerin en fazîletlilerindendir.” (Ebû Nuaym, Hilye, V, 314; İmâm Gazâlî, İhyâ, VI, 45)

Küfrân-ı nîmet; yani nankörlük ise, nîmetin şükrünü ihmâl etmek, onu hoyratça, nefsânî ölçüler içinde ve ten plânında tüketip ziyân etmektir. Bu hâller kişiyi, nîmetleri lûtfeden Cenâb-ı Hak’tan uzaklaştırır.

ALLAH’A NASIL ŞÜKREDİLİR?

Şükür üç kısımdır:

Kalbin şükrü: Nîmeti düşünmektir. Dilin şükrü: Nîmete karşılık hamd ü senâ etmektir. Diğer âzâların şükrü: İstihkākı kadar nîmetin karşılığını vermektir.

Öte yandan; “Her nîmetin şükrü kendi cinsinden olur.” denilmiştir. Yani Cenâb-ı Hak bize ne lûtfetmişse, ondan mahrumlara ihsan ve ikram etmemiz îcâb eder. Nitekim âyet-i kerîmede buyrulur:

“…Allâh’ın sana ihsân ettiği gibi, sen de ihsân et!..” (el-Kasas, 77)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Tefekkür, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

GÖZÜN, KULAĞIN, AĞZIN, KALBİN ŞÜKRÜ NASIL YAPILIR?