Kur’ân-ı Kerîm Gaybdan Haber Vermiştir

Kur’ân-ı Kerîm Gaybdan Haber Vermiştir

Kur’ân-ı Kerîm, insanın yaratılışından ölümüne kadar birçok konuda gaybdan haber vermiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’in, insanın ilk yaratılış sahnesini, burada cereyan eden hâdiseleri, önceki toplumları, onların hayat hikâyelerini, kendilerine gönderilen peygamberler ile münâsebetlerini anlatması, mâziye âit gayb haberlerindendir.

Cenâb-ı Hakk’ın zât-ı ulûhiyeti, sıfatları, fiilleri, melekler, cinler ve kabir âlemi, Cennet ve Cehennem ile alâkalı haberler, bilhassa ehl-i kitâb, münâfık ve müşriklerin içlerinden geçirdikleri hîle ve tuzaklar ile psikolojik yapılarını anlatan âyetler de nüzûl zamanıyla alâkalı gaybî bilgilerdir.

Gayba dâir haberlerin en mühimleri ise, gelecekte cereyan edecek bâzı hâdiselerin bildirilmesidir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim, Erkam Yayınları

İslam ve İhsan

Kur’ân’ın Sırları Nasıl Anlaşılır?