Hac Suresinin Fazileti

Hac Suresinin Fazileti

Hac suresinin fazileti nedir?

Hac sûresinin büyük bir bölümü Mekke’de, 19-24. âyetleri ise Medine’de nâzil olmuştur. Dolayısıyla onda hem Mekkî hem de Medenî sûrelerin özellikleri vardır. 78 ayettir. Bu sûrede hac ibâdetinin İbrâhim aleyhisselam tarafından başlatılıp Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devam ettirildiği anlatılır. Ayrıca 27. âyette “hac”dan açık olarak bahsedilir. Bu sebeple ona “Hac” ismi verildiği anlaşılmaktadır. 18. âyeti secde âyetidir. Fakihlerin ittifakıyla bu âyet okunduğu ve işitildiği zaman tilâvet secdesi yapılmalıdır. Mushaf tertibine göre 22, nüzûl sırasına göre 88. sûredir.

HAC SURESİNİN FAZİLETİ

Hac sûresinin fazileti hakkında ashabtan Ukbe b. Âmir el-Cühenî radıyallahu anh’den şu hadis nakledilmiştir: Ukbe diyor ki: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e, “Ey Allah’ın resulü! Hac sûresi, içindeki iki secde ile mi diğer sûrelere üstün kılınmıştır?” diye sordum. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Evet, o secdeleri yapmayacak olanlar onları okumasınlar” dedi. (Müsned, IV, 151, 155; Ebû Dâvûd, “Sücûdü’l-Ḳurʾân”, 1, Tirmizî, “Cumʿa”, 54)

Sözü edilen iki secde 18 ve 77. âyetlerde geçmektedir. Ancak 77. âyetteki secde ihtilâflıdır. İbn Abbas radıyallahu anh’dan, sûrede bir veya iki secde bulunduğu yönünde farklı rivayetler gelmiştir. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mens̱ûr, VI, 4) Hanefîler ve Mâlikîler’e göre sûrenin sadece 18. âyetinde secde vardır. Şâfiler’le Hanbelîler ise her iki secdeyi de kabul ederler. (İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, V, 454; Kurtubî, XII, 1, 98) Bunun yanında, Übey b. Kâ‘b radıyallahu anh’dan rivayet edilip bazı tefsir kitaplarında yer alan (meselâ bk. İbn Hacer, III, 136; Beyzâvî, II, 114) ve Hâc sûresini okuyan kişinin pek çok hac ve umre yapmış gibi ecir kazanacağını ifade eden hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir. (İbnü’l-Cevzî, el-Mevżûʿât, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432; İbn Hacer, III, 136)

İslam ve İhsan

KUR’AN OKUMANIN VE EZBERLEMENİN FAZİLETİ